Taal/spelling

8.2 Expertgroep Taal

Deze expertgroep werkt planmatig aan de vakgebieden spelling, woordenschat en taalbeschouwing. Ze inventariseert en beantwoordt vragen vanuit leerkrachten, stelt kwaliteitskaarten op en bewaakt de voortgang.

Spelling

Voor spelling en grammatica gebruiken we de methode ‘Staal’.  De dagelijkse lessen kenmerken zich door een gestructureerde lesopbouw met herhaling (opfrissen) en instructie van de verschillende spellingcategorieën en grammatica middels modeling. Daarnaast is er dagelijks een dictee waardoor de verschillende spellingcategorieën door elkaar worden geoefend.

Woordenschat

In de kleutergroepen is er veel aandacht voor het vergroten van de woordenschat door middel van thematisch werken. In groep 3 worden nieuwe woorden aangeleerd aan de hand van thema’s en met behulp van de methode  ‘Veilig leren lezen’. Vanaf groep 4 wordt woordenschat geïntegreerd aangeboden tijdens de andere vakken.

Taalbeschouwing

In het taalonderwijs op De Borgh wordt gebruik gemaakt van leerlijnen. Taalopdrachten worden gekoppeld aan de verschillende doelen waaraan per leerjaar gewerkt moet worden. De opdrachten zijn geïntegreerd in de vakgebieden. Zo wordt bijvoorbeeld aan meerdere doelen van mondelinge taalvaardigheid gewerkt tijdens kringgesprekken, presentaties of theatervoorstellingen. Schriftelijke taalopdrachten kunnen worden gekoppeld aan de wereld-oriënterende vakken.