Missie en visie

Missie (waar staan wij voor)

De Borgh staat voor uitstekend onderwijs waar in een fijn pedagogisch klimaat volop geleerd wordt. We leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zelfkritische, respectvolle mensen, die hun leercapaciteiten optimaal benutten. Ons team is gedreven en werkt samen in een professionele cultuur continu aan een duurzame ontwikkeling van ons onderwijs.

Visie (waar gaan wij voor)

Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk bepaald door wat uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over leren. De Borgh hecht belang aan kennisoverdracht door de leerkracht, we stimuleren een kritische houding van de leerling en zijn ook kritisch op ons eigen handelen en onze ontwikkeling. De leerkracht geeft effectieve instructie en in de klas herhalen en oefenen we veel. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen: alle leerlingen krijgen de kans zoveel mogelijk te leren en hun kennis te vergroten. Daarmee openen wij de wereld voor onze leerlingen. Alle leerlingen worden gezien en mogen laten zien wie zij zijn. In een rustig en prettig pedagogisch klimaat investeert de leerkracht veel in de relatie met de leerling en de leerlingen onderling. Respect en tolerantie leren onze leerlingen door samen te praten, naar elkaar te luisteren, te spelen en te leren. We werken volgens het jaarklassensysteem. We werken doelgericht, maken de leerdoelen expliciet aan onze leerlingen en combineren bewezen goede methodes met zelfontworpen lessen. Naast basisvaardigheden en kennisontwikkeling, speelt kunst en cultuur een belangrijke rol in ons curriculum. Zo werken wij aan een brede algemene ontwikkeling en openen wij de wereld voor onze leerlingen.

Onze kernwaarden zijn: volop leren, samen en betrokken