Nieuws week 40

4 oktober 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij het nieuws van de afgelopen week op De Borgh, waarbij we u ook informatie geven hoe we de leerlingen op school begeleiden en hoe we de zorg aan leerlingen hebben georganiseerd.

 

Maandag werden we opgeschrikt door het verdrietige nieuws van het overlijden van de vader van Chiara. We hebben een herdenkingsplek ingericht naast het lokaal van Chiara. Ouders en kinderen mogen daar een briefje of kaart achterlaten voor Chiara  en haar familie. Morgen is de crematie. We wensen Chiara, Xiander en hun moeder heel veel sterkte toe. 

Woensdag was de aftrap van de Kinderboekenweek. Tijdens de opening hebben we de nieuwe schoolbibliotheek bij de kinderen geïntroduceerd. Inmiddels is er voor € 2000,- aan nieuwe boeken aangeschaft van het geld dat is opgehaald met de sponsorloop. Ook van de opbrengst van het oud papier van vorig schooljaar mogen we nog nieuwe boeken kopen. Dat is ook nodig, want we hebben onze sterk verouderde bibliotheek gesaneerd. Onze leerlingen gaan straks met een heus bibliotheekpasje boeken lenen en reserveren.  De boekenmarkt 's middags was een groot succes. Er waren veel ouders in de school en enkelen daarvan hadden pannenkoeken gebakken die als zoete broodjes over de toonbank gingen. Alle kinderen in school hebben iets gemaakt dat verkocht werd op het leerplein. Heeft u dit gemist? Dan kunt u het alsnog kopen bij de leerkracht. We laten u later nog weten hoeveel we met de boekenmarkt hebben opgehaald, want met dat geld gaan we ook nieuwe boeken kopen. De komende week zullen we nog een paar leuke activiteiten hebben in het kader van de kinderboekenweek.

Volgende week wordt ook de jaarlijkse "Quadratendag" georganiseerd voor alle meer dan 650 medewerkers van Stichting Quadraten. Het thema is :"Inspirerend Onderwijs. Onbetaalbaar" Schrijver Sander Koenen is de dagvoorzitter en de keynote-speaker is Pedro de Bruykere.  In bijna alle lokalen in de Noordster worden in twee rondes workshops gegeven over zeer diverse onderwerpen.

Zorg en begeleiding van de leerlingen op de Borgh.
We informeren u hieronder graag over de begeleiding van onze leerlingen. Meer informatie vindt u ook in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) dat op de website van de school staat. 

Ondersteuning op de Borgh
In elke klas zitten leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat de leerling rekenen moeilijk vindt, of omdat een leerling juist al heel ver is in de rekenontwikkeling. Maar ook ten aanzien van gedrag en werkhouding kan een leerling soms wat extra’s nodig hebben. Op de Borgh onderscheiden we vijf niveaus van ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.

Niveau 1: Algemene begeleiding in de groep
Op de Borgh wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen (relatie, competentie, autonomie), wordt preventief gewerkt bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Het handelen van de leerkracht staat centraal; er worden goede lessen en instructies gegeven en het pedagogisch handelen van de leerkracht is van groot belang om leren mogelijk te maken. De meeste tijd en aandacht van de leerkracht gaat uit naar dit niveau. De meeste leerlingen hebben voldoende aan het aanbod van de leerkracht op dit niveau, je zou hierbij kunnen spreken van de ‘middengroep’.  Er zijn geen speciale maatregelen om de zorg van de leerlingen aan te passen, behalve de bijsturing door de leerkracht in de klas.

Niveau 2: Extra begeleiding in de groep
Indien er leerlingen zijn die specifieke onderwijsbehoeften hebben, waaraan binnen niveau 1 niet kan worden voldaan, zal de leerkracht het onderwijsaanbod bijstellen en zoveel mogelijk passend maken voor de leerling. Denk hierbij aan aanpassingen in instructie, leertijd of verwerkingsstof. De onderwijsassistent is regelmatig aanwezig in de groep om de leerkracht te ondersteunen. Ook wordt de onderwijsassistent ingezet voor de begeleiding van technisch lezen buiten de groep voor risicolezers.

Niveau 3: Speciale begeleiding met betrokkenheid van anderen dan de leerkracht
In deze fase gaat het om het tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, maar daarbij gaat de leerkracht een stapje verder. Er wordt extra hulp gezocht op schoolniveau. De leerkracht en intern begeleider gaan samen op zoek naar mogelijkheden om de leerling binnen de groep te begeleiden. Te denken valt aan specifiek aanbod (bijv. plusgroep of levelwerk), kortdurende begeleiding door de onderwijsassistent, gesprekken met de leerling of een aangepast programma (bijv. minder werk maken).

Niveau 4: Inschakeling externe hulp
Wanneer onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan de specifieke ondersteuningsbehoefte binnen de groep gaan we in gesprek met de orthopedagoog van het ondersteuningsteam van Stichting Quadraten. Samen wordt onderzocht hoe het onderwijs aan deze leerling binnen onze school passender gemaakt kan worden. Initiator is de intern begeleider, vier keer per jaar bespreekt zij leerlingen in een leerlingbespreking. Hieruit kunnen verschillende acties voortkomen, zoals:
-het doen van een onderzoek naar het cognitief functioneren van de leerling;
-het advies geven aan ouders om externe begeleiding voor het kind in te schakelen (meestal in verband met gedrag);
-het opstellen van een eigen leerlijn voor één of meerdere vakgebieden;
-De aanvraag van een arrangement bij Quadraten of Kentalis / Visio (REC 2).

Niveau 5: Verwijzing naar een andere school.
Indien de school ondanks de hulp van externen niet het juiste onderwijsarrangement aan de leerling kan bieden, wordt tot plaatsing overgegaan op een andere school, die het meest optimaal tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Dit kan een andere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs zijn.

We hopen dat we u hiermee iets meer duidelijkheid hebben gegeven over de manier waarop we de zorg en begeleiding hebben georganiseerd. vragen? Stel ze!

We wensen u een heel fijn weekend toe,
Met vriendelijke groet,
Gerdien Wassenaar,
directeur

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.